teraz kniha

Máte otázky?
prístup
Follow us
Sme radi, že vám pomôžeme!

Podmienky

Arion Cityhotel
DMS Hotel & Touristik GmbH

1. rozsah 


Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky hosťovské dohody o ubytovaní, ktoré boli uzavreté medzi spoločnosťou DMS Hotel & Touristik GmbH (Arion City Hotel) ako správcovská spoločnosť hotela Arion Hotels v Rakúsku s tretími osobami (hosťami) a všetkými ostatnými poskytovanými službami a dodávkami spoločnosti Arion Hotels. 


2. Rezervácie / ďalší predaj


Prijatím rezervácie hosťom bola uzatvorená zmluva o ubytovaní. Táto zmluva vo forme rezervácie objednaných miest je pre obe strany záväzná. Rezervácia pre objednanú, ale ešte nezaplatenú miestnosť je platná do 18.00 hod. Dňa príchodu. Neexistuje žiadny nárok na používanie služby cez noc v určitej miestnosti. Arion Cityhotel si vyhradzuje právo, po uplynutí rezervácie, opätovne rezervovať rezervované izby. Hosť dostane Arion Cityhotel záväzné rezervačné alebo rezervačné číslo, na základe výslovnej žiadosti aj písomné potvrdenie rezervácie. 

Prenájom / lízing a / alebo prevod rezervovaných izieb je zakázaný. Najmä je zasielanie miestností a / alebo priestorových kontingentov tretím stranám za vyššie ceny ako sú skutočné sadzby v miestnostiach neprípustné. Priradenie alebo predaj nároku voči Arion Cityhotel nie je povolené. V týchto prípadoch má Arion Cityhotel právo zrušiť rezerváciu, najmä ak hosť poskytol nepravdivé informácie o druhu rezervácie alebo platbe tretej strane počas zadania / predaja. Použitie hotelovej izby na akýkoľvek iný účel ako je ubytovanie je výslovne zakázané. 


3. Garantované rezervácie, lehoty na zrušenie 


Garantovaná rezervácia sa uskutoční, ak hosť potvrdí ubytovaciu službu prostredníctvom čísla kreditnej karty a nezruší objednané izby pred 18 hodinou v deň príchodu. V prípade no-show (No Show) bude účtovaná celá suma rezervovaného pobytu mínus akékoľvek ušetrené náklady. Pri rezervácii v rámci zmluvy o kvóte alebo pri rezervácii viac ako piatich izieb za noc sa uplatňujú lehoty na zrušenie a iné dohody dohodnuté v týchto zmluvách. 

4. Preddavok na nočnú sadzbu

Cena celkovej rezervovanej ubytovacej služby je vždy vopred zaplatená hosťom najneskôr pri príchode do hotela.   

5. Dane / poplatky / povinnosti 

Uvedené ceny sú hrubé ceny a zahŕňajú všetky zákonné dane, poplatky a poplatky. Arion Cityhotel si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade zmien v sadzbách daní, poplatkov a licenčných poplatkov, ako aj efektívny výber nových daní, poplatkov a poplatkov, ktoré boli účastníkom už neznáme.


6. Platobné prostriedky / služby na neskorších faktúrach 

 
Platnými platbami sú hotovosť v eurách, EC karta, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurách. Nie je možné poskytovať služby pre neskoršie faktúry. 


7. Možné využitie rezervovaných miestností


Vyhradené izby sú hosťom k dispozícii od 15 hodín v deň príchodu a do 11 hodín v deň odchodu.

 


8. Zodpovednosť Arion Cityhotel 


Arion Cityhotel je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené zranením života, končatín alebo zdravia. Okrem toho spoločnosť Arion Cityhotel zodpovedá za iné škody, ktoré vznikli úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinnosti Arion Cityhotel, ako aj za škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení zmluvných povinností. Porušenie povinnosti Arion Cityhotel je rovnaké ako porušenie povinnosti jeho zákonných zástupcov, zamestnancov alebo zástupcov agentov. Ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak. 

Ak sa v službách hotela Arion Cityhotel vyskytnú prerušenia alebo nedostatky, Arion Cityhotel vynaloží maximálne úsilie na nápravu tohto stavu s vedomím alebo okamžitým upovedomením hostí. Hosť je povinný prispieť k tomu, čo je primerané, odstrániť rušenie a minimalizovať možné škody. Mimochodom, hosť je povinný včas informovať Arion Cityhotel o možnosti spôsobiť mimoriadne vysoké škody.
Spoločnosť Arion Cityhotel zodpovedá za akékoľvek predmety, ktoré vzniknú podľa zákonných ustanovení (pozri §§ 701 a ods. BGB). Záväzok je obmedzený na stokrát vyššiu cenu (od 600 EUR do maximálnej výšky 3500 EUR) a na peniaze, cenné papiere a cenné papiere do 800 EUR. Tvrdenie zaniká, ak hosť hneď po získaní vedomia o strate, zničení alebo poškodení privedenej veci Arion Cityhotel neoznámi (§ 703 BGB). Pre neobmedzenú zodpovednosť platia právne predpisy.
Cennosti je potrebné uložiť v trezore. Nebude uzavretá žiadna zmluva o úschove.

Ak je hosťovi k dispozícii parkovacie miesto v hotelovej garáži / parkovisku, aj za poplatok, nie je uzavretá žiadna zmluva o úschove. Nie je žiadna povinnosť sledovať Arion Cityhotel. Arion Cityhotel je zodpovedný za všetky škody podľa predpisov uvedených v odseku 1. Hosť je povinný bezodkladne oznámiť škodu, zjavné škody, aspoň pred opustením parkoviska. Arion Cityhotel nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú výhradnou zodpovednosťou iných nájomcov alebo iných tretích strán. 


9. poukážky


Voucher je možné uplatniť iba na hotelové služby v hoteli, ktorý je uvedený na poukážke. Zostávajúce platby na základe zostatku poukazu zostávajú a môžu sa použiť na ďalšie platby v príslušnom hoteli. Doba platnosti poukazu je 3 roky odo dňa vydania. Poukážky sa nedajú vrátiť, nemožno ich predávať alebo prevádzať a nemôžu byť vykúpené za hotovosť. Poukážky nemožno použiť v súvislosti s online platbami. Kupujúci poukazu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov (najmä e-mailovej adresy), ku ktorým má byť poukaz a faktúra odoslaná. 

10. Prijal jedlo a nápoje 


Vo verejných priestoroch je zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Raňajky si môžete vychutnať len v určených priestoroch verejných priestorov (bar, salónik). Uvádzanie ponúkaných surovín na raňajky nie je možné. V miestnostiach je príprava jedla prísne zakázaná. Výnimkou sú izby s kuchyňou. Je dôležité zabezpečiť dobré vetranie. Akékoľvek požiarne operácie budú účtované hosťom na 100%.

11. Zákaz fajčenia v hoteli 


Arion Cityhotel je nefajčiarsky hotel. Preto je zakázané fajčiť vo verejných priestoroch av hosťovských izbách. V prípade porušenia je Arion Cityhotel oprávnený požadovať od hosťa odškodnenie vo výške 200 eur ako náhrada za samostatne platné náklady na upratovanie vrátane akejkoľvek straty predaja vyplývajúcej z neschopnosti prenajať si izbu. Táto výška kompenzácie je vyššia alebo nižšia, ak Arion Cityhotel preukáže vyššie škody alebo je pre hostí nižšie škody. 


12. domáce zvieratá 


Prevádzka domácich miláčikov vyžaduje súhlas hotela Arion Cityhotel. Hosť je povinný vopred oznámiť túžbu priniesť jednu alebo viac domácich miláčikov. Ak Arion Cityhotel súhlasí s prinesením domácich miláčikov, je to za predpokladu, že domáce zvieratá sú pod stálym dohľadom hosťa a sú bez choroby a inak nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre hotelových hostí a hotelových pracovníkov. Na jednu izbu je povolené maximálne dve domáce zvieratá. Prevádzka zvierat / zvierat pri raňajkách a v bare Arion Cityhotel nie je povolená. Za domáce zviera za noc je poplatok 10 EUR. Výnimkou sú však slepe, nepočujúce a iné porovnateľné psov. Tieto môžu byť prepravované bezplatne a kedykoľvek. 

13. skupinové rezervácie 


Pri rezervácii 11 a viac izieb je možné rezervovať len s garantovanou rezerváciou. Okrem toho platia osobitné podmienky pre príslušné hotely. 


14. záverečné ustanovenia 


Zmeny a dodatky k zmluve alebo všeobecným podmienkam by mali byť vykonané v textovej forme. Jednostranné zmeny alebo dodatky hosťom sú neúčinné.

Miestom súdnej právomoci pre všetky spory medzi stranami vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Viedeň, keďže zmluvným partnerom Arion Cityhotel Kaufmann je verejnoprávna právnická osoba alebo verejnoprávny špeciálny fond.
DMS Hotel & Touristik GmbH / Hintschiggasse 1 / 1100 Wien / infocity@arion-hotels.com

kontakt
izba

viac hotely Arion

{{Schließen}}